edited plancton copy

plancton

studios

Twitter circle blue small ASDlogo2013 PLANCTON 1

Tour Dates 2014

 

Traverse Theatre: Thursday 3 to Saturday 5 April

www.traverse.co.uk

(0131) 228 1404

 

Burton Taylor Studio, Oxford: Tuesday 8 & Wednesday 9 April

www.oxfordplayhouse.com

(01865) 305 305

 

Hull Truck Theatre: Thursday 10 & Friday 11 April

www.hulltruck.co.uk

(01482) 323 638

 

HighTide Festival Theatre: Sunday 13 April

www.hightide.org.uk

(01603) 598 606

 

Soho Theatre: Wednesday 16 April to Sunday 4 May

www.sohotheatre.com

(020) 7478 0100

 

Live Theatre: Wednesday 7 to Saturday 17 May

www.live.org.uk

(0191) 232 1232

capt 2 Link button Link button Link button Link button Link button